Under 2019 inledde nio specialförbund (fotboll, ishockey, basket, handboll, innebandy, simning, konståkning, friidrott och gymnastik) i Stockholm ett samarbete.  Syftet är att arbeta för att öka investeringarna i nya anläggningar och för upprustning av befintliga, så väl genom direkta idrottssatsningar från kommunerna som andra finansieringsmöjligheter. Exempelvis genom att inkludera idrott i bostadsexploateringar, samordna vid byggnation av nya skolor och genom privat medfinansiering. WAK Infra Partners anlitades för att bidra i framför allt politiska frågor.

– Idrotten behöver arbeta tillsammans för att nå fram. Kommunerna har många prioriteringar att ta hänsyn till och därför är det en styrka om vi själva reder ut vad som är viktigast och kommunicerar det till politikerna, säger Lars Ekholmer, ordförande i Stockholms Fotbollförbund och ingår i styrgruppen för de nio idrottsförbunden.

Arbetet inleddes med en workshop där en genomgång av de delar Stockholms stads organisation som påverkar byggnation av nya idrottsanläggningar, var beslut fattas och hur beslutsvägarna ser ut. Syftet med workshopen var bland annat att skapa en gemensam bild av idrotternas mål och prioriteringar. Utifrån detta belystes de politiska förutsättningarna, hur en påverkans- och kommunikationsstrategi kan se ut, samt att en diskussion om möjliga lösningar och vägar framåt fördes.

– Idrotten levererar samhällsnytta och vi har en gemensam värdegrund för ett livslångt idrottande och för folkhälsan. Det är den centrala utgångspunkten vi alla delar oavsett idrott. Kommunernas resurser är begränsade och det är många instanser som skall tycka till innan besluten blir verklighet och spaden sätts i marken. Att idrotten kan vara tydliga och enade – med kraft – är därför avgörande för att nå framgång, menar Göran Tidström, anläggningsansvarig i Stockholms Ishockeyförbund och ingår i styrgruppen för de nio idrottsförbunden.

Därefter har flera möten mellan parterna genomförts och man analyserade och sammanställde de identifierade projekten inför planerade budgetmöten i stadshuset, initialt med Finansborgarrådet och Idrottsborgarrådet, därefter med övriga relevanta borgarråd. Parallellt med arbetet att säkerställa utökade resurser i budgeten för 2022, undersöktes olika möjligheter till långsiktig finansiering av nya idrottsanläggningar. Förutsättningarna kartlades för att emittera en idrottsobligation, där det resta kapitalet skulle användas för att finansiera uppförandet av nya idrottsanläggningar, Initiativet besvarades positivt av en mindre grupp tillfrågade investerare.

I augusti 2021 träffade representanter från idrotterna samt WAKIP finansborgarrådet och idrottsborgarrådet i stadshuset. Vid mötet redogjorde specialdistriktsförbunden för idrottsrörelsen behov av nya anläggningar samt att idrottsobligationen presenterades. Idrottsobligationen togs emot positivt och klartecken gavs att ta upplägget vidare med övriga borgarråd och relevanta tjänstemän.

Under hösten genomfördes uppföljande möten i stadshuset med finansborgarrådets kansli, med idrottsborgarrådet, med stadsbyggnadsborgarrådet samt med fastighetsroteln, i syfte att verka för att inledda kontakter och dialoger såväl kortsiktigt som långsiktigt leder till fler idrottsytor och fler idrottsanläggningar. När budget för 2022 presenterades visade det sig att idrottsrörelsens arbete hade gett framgång med utökade idrottssatsningar efter flera år med begränsade satsningar!

Den 12 maj arrangeras den första ”Idrottsarenan” på Hovet vilket är en public hearing med stadens ledande politiker. Den kan beskrivas som en mötesplats för idrottsrörelsen, näringslivet, politiker och tjänstemän. Under 2021 har fokus varit på Stockholms stad, men det kan finnas regionala förutsättningar att etablera idrottskluster i en kommun, som servar flera kommuner. Under 2022 ska idrotterna tillsammans med WAKIP att arbeta vidare med påbörjade initiativ och satsningar, med särskilt fokus på att säkerställa att budgeterade satsningar förverkligas.

– Vi har nu samarbetat i ca två år och nått viss framgång i Stockholm genom att vi har en gemensam bild över den anläggningsbrist som råder i Stockholm. Vi har också en bra dialog med staden och dess högsta politiker. Vi får också förfrågningar från fler idrotter att var med i gruppen vilket är ett kvitto på att vi är på rätt väg. Nu gäller det att strategin och planerna blir verklighet och att vi når ut till fler kommuner och kan engagera föreningarna i påverkansarbetet inför valet i september, avslutar Lars Ekholmer.