Disciplinnämnd

Disciplinnämnden (DN) uppgift är att ta emot anmälningar och fatta beslut om bestraffning enligt RF:s regler. Skillnaden mellan vanliga brottsärenden som handläggs av polis, åklagare och allmän domstol och ärenden som hamnar hos DN är att den som blivit utsatt för förseelsen i ett ärende som hamnar hos DN inte är part i ärendet. I de flesta fall ber de/den som blivit utsatt för något att uttala sig i ärendet, det är dock inte obligatoriskt.

Disciplinnämnden består säsongen 23/24 av: Felix Hampling Papakostas, Magnus Sabel, Bakar Bakar, Monica Söderberg och Ingrid Esser.

anmälan

Vem som helst har rätt att skicka in en anmälan till bestraffning om en händelse ägt rum som man har bevittnat. En anmälan kan inte göras anonymt.

fyll i anmälan

Eventuella överklaganden skall göras till Svenska Basketbollförbundet, senast tre veckor efter delgivet beslut.

Hur fungerar det vid en anmälan till bestraffning?

RF:s bestraffningssystem är ett tvåpartssystem, likt civilrätt, men handlägger brott och förseelser som skett under och i samband med idrottsevenemang (i vårt fall basketmatcher). Disciplinnämndens (DN) uppgift är att ta emot anmälningar och sedan, enligt RF:s regler, skicka över anmälan till den anmälde. I de flesta fall är anmälaren en domare (men det kan vara vem som helst som bevittnat en händelse) och den anmälde är oftast en spelare eller coach. Skillnaden från vanliga brott som handläggs av polis, åklagare och allmän domstol är att den som blivit utsatt för förseelsen inte är part i ärendet. Tidigare skickades anmälan aldrig till den utsatte, men vi har nu i de flesta fall bett de som blivit utsatt för något att yttra sig, dock inte obligatoriskt.

DN för StBDF får varje år en mängd anmälningar av varierande karaktär. Många anmälare har svårt att skriftligen avge en rapport som kan fungera som underlag för en bedömning av ärendet. Vid dessa fall får vi be anmälaren om en komplettering av anmälan och ett förtydligande för att vi skall kunna få grepp om händelsen.

När det gäller de som anmäls skickas anmälan till den anmäldes klubb, samt ev till lagledaren/coachen, för vidarebefordran till den anmälde. I de fall där det finns kontaktuppgifter och den anmälde är en äldre person skickas anmälan dessutom direkt till den anmälde. Disciplinnämnden begär om ett yttrande av den anmälde. Många anmälda svarar inte själva och ibland får vi bara svar från den anmäldes coach eller någon ansvarig i klubben. Det är det vanligaste när det gäller ungdomsspelare, även om vi får egna svar från dessa också.

Ofta framkommer olika uppgifter och det är svårt att riktigt förstå vad som hänt. Vi brukar i de fall där det är svårt att utreda vad som hänt lämna anmälan utan åtgärd. Vi kan inte döma någon till ansvar om det inte står helt klart att den anmälde gjort sig skyldig till förseelsen.

Att en anmäld inte svarar utgör inget hinder för oss att bestraffa vederbörande och det är normalt inte till dennes fördel att inte yttra sig över en anmälan. Vi kan dock inte tvinga någon att yttra sig och tjänstemannen på kansliet påminner alltid minst en gång om att den anmälde skall komma in med yttrande. Det är ganska ovanligt att vi lämnar ärenden utan åtgärd när den anmälde inte yttrar sig, men det händer ibland.

Arbetsordningen i DN:

  • Anmälan inkommer till StBDF:s kansli
  • Handläggaren på StBDF skickar omgående ut ärendet till alla i DN.
  • DN samlar, med hjälp av handläggare på kansliet, in den information som behövs för att de ska kunna fatta ett så bra beslut som möjligt. 
  • Den anmälde, och övriga vittnen/berörda, har 10 dagar på sig att inkomma med svar/yttrande på anmälan. Efter detta fattar DN beslut baserat på den information som har inkommit.
  • Beslut kommer vanligtvis inom 3 veckor (och distribueras då av handläggaren till berörda parter) från datumet då anmälan inkommit till kansliet. Eftersom DN består av privatpersoner som gör detta på ideell basis så kan omständigheter göra att det dröjer längre än så, men målsättningen är att det ska ta max 3 veckor från anmälan till beslut.

DN diskuterar inte ärenden med anmälare och anmälda under handläggningen. Anledningen är att det är lätt att det sägs något som sedan inte stämmer med beslutet eller uppfattas som att det inte stämmer. DN kommer heller inte diskutera och ändra beslut i efterhand. En eventuell överklagan ska ske till Svenska Basketbollförbundet (SBBF) inom en period av tre veckor efter att beslutet har tagits.