Stockholm Basketdistriktsförbunds årsmöte är det högsta beslutande organet inom StBDF. Under detta möte väljs styrelsens ordförande, ledamöter samt valberedning. Alla medlemsföreningar inom StBDF besitter en röst vardera på årsmötet. Årsmötet hålls årligen i mars månad.

Kallelse till årsmötet samt förslag till föredragningslista skall, enligt stadgar, senast fyra veckor före mötet lämnas till föreningarna. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för föreningarna senast tre veckor före StBDFs årsmöte. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

Nästa årsmöte är 24 mars 2022, kl. 18:00 på Idrottens Hus

Stadgar för Stockholms Basketdistriktsförbund (StBDF)