Stockholm Basketbollförbunds årsmöte är det högsta beslutande organet inom Stockholms Basketbollförbund. Under detta möte väljs styrelsens ordförande, ledamöter samt valberedning. Alla medlemsföreningar inom Stockholms Basketbollförbund besitter en röst vardera på årsmötet. Årsmötet hålls årligen i mars månad.

Kallelse till årsmötet samt förslag till föredragningslista skall, enligt stadgar, senast fyra veckor före mötet lämnas till föreningarna. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag på inkomna motioner, med styrelsens yttrande, ska finnas tillgängliga för föreningarna senast tre veckor före Stockholms Basketbollförbunds årsmöte. Motioner ska vara inskickade senast 1 februari.

Nästa årsmöte är 29 mars 2023, kl. 18:00 på Idrottens Hus

Stadgar för Stockholms Basketbollförbund